Pravidla

Pravidla soutěže „Vyhraj pivo Lobkowicz na celé léto“

 

Pořadatel a Organizátor soutěže:

DonArt production, s.r.o. se sídlem Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, 101 00, IČO: 05479789

Termín soutěže:

Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Instagram a Facebook na profilech @promlceno a https://www.facebook.com/ Promlceno od 31. 05. 2021 okamžikem vypublikování do 20. 06. 2021 23:59:00, (dále jen „Doba trvání soutěže“)

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:

 • je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky;
 • má v termínu soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram a Facebook;
 • zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů;
 • splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat;
 • dodržuje pravidla sociální sítě Instagram a Facebook.

(dále jen „Soutěžící“)

Princip soutěže:

Potenciální Soutěžící se může do soutěže zapojit po splnění následujících kroků uvedených v těchto pravidlech.

1. Na instagramovém profilu @promlceno a facebookovém profilu https://www.facebook.com/Promlceno bude zveřejněn soutěžní příspěvek. Ty budou po celou Dobu trvání soutěže k dispozici na instagramovém profilu @promlceno a facebookovém profilu https:// www.facebook.com/Promlceno. Cílem Soutěžícího je vložit komentář k soutěžnímu příspěvku v Době trvání soutěže. V komentáři je nutné označit dva další aktivní profily kamarádů (známých atd.) připadající odlišným fyzickým osobám, než je Soutěžící, se kterými by si Soutěžící nejraději dal v létě pivo. Zároveň je nutné do komentáře uvést, jaké pivo od firmy Pivovary Lobkowicz, má Soutěžící nejraději. Textace soutěžního příspěvku obsahuje odkaz na webové stránky Pivovarů Lobkowicz, kde Soutěžící může najít přehled všech značek piva, která pod firmu připadají. Tyto komentáře budou na profilu @promlceno a https:// www.facebook.com/Promlceno k dispozici po celou dobu trvání soutěže.

2. Do soutěže je možné se zapojit tím, že soutěžící začne sledovat a po dobu trvání soutěže až do jejího vyhlášení bude sledovat profil @promlceno a/nebo https://www.facebook.com/ Promlceno. Dále je potřeba, aby soutěžící splnil veškeré kroky, které jsou popsané v odstavci číslo 1. (viz odstavec výše).

3. Výherce stanoví náhodný los ze všech zúčastněných po skončení Doby trvání soutěže, kteří zcela splnili pravidla soutěže.

4. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě porušení této podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazen.

5. Kompletní znění pravidel v českém jazyce bude po celou Dobu trvání soutěže dostupné na webových stránkách: donart.cz/ pravidla.Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na uvedených webových stránkách a na profilu @promlceno a https://www.facebook.com/Promlceno.

6. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Organizátor má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též výherce.

7. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. Soutěžící si je také vědom toho, že k převzetí výhry bude třeba jeho součinnost a je připraven ji poskytnout.

8. Soutěžní příspěvek nesmí:

 • být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět knemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby,zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele, ale ani označených profilů v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi se souhlasem Pořadatele.9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a bude náhodně vybrán jiný výherce.10. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Instagram, zejména neodpovídá za nedoručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat výherce či náhradního výherce soutěže.

Výhra a vyhlášení výherců:

 1. Výhrou v soutěži je 8 x 72 plechovek piva Lobkowicz. Výherců bude celkem 8. Z toho 4 budou vylosování na sociální síti Facebook a 4 na sociální síti Instagram. Každý výherce vyhraje 3 balení po 24 plechovkách piva Lobkowicz. Výherci budou mít na výběr mezi alkoholickou a nealkoholickou verzí piva.
 2. První den po skončení soutěže budou vybráni výherci. Výherci budou upozorněni prostřednictvím komenářů pod příspěvkem a sdílením skrz Instagram Stories. Zároveň budou výhercům zaslány soukromé zprávy prostřednictvím sítě Instagram a Facebook, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení výherce.
 3. Soutěžící souhlasí, aby Pořadatel zveřejnil na Instagramu a Facebook při oznámení výherce jeho uživatelské jméno ze sociální sítě Instagram a Facebook.
 4. Aby mohla být výhra výherci předána, je zapotřebí aby poskytl Pořadateli či Organizátorovi soutěže potřebnou součinnost, prostřednictvím soukromé zprávy zaslal na instagramový účet @promlceno a facebookový účet https://www.facebook.com/Promlceno celé jméno, úplnou doručovací adresu a telefonický kontakt, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných doručovacích služeb. Kontaktní údaje výherce zašle do 3 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, může Organizátor vybrat jiného výherce nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne Pořadateli.
 5. Výhra bude výherci doručena do 4 týdnů od ukončení soutěže. 6. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor pro účely této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících je – uživatelské jméno na sociální síti Instagram a sociální síti Facebook.

Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefonní číslo.

Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého můžesoutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé:Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí INSTAGRAM, společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou na instagramovém profilu @promlceno nebo facebookovém profilu https://www.facebook.com/Promlceno.

V Praze dne 24. 05. 2021